Transaction 3JuEUDpAJr79RUHGy9f4rTi9xGUZ2PgvzXno19WXABJEyr5jb4RUvt
Fee Nanos 227
Total Input Nanos 30513
Total Output Nanos 30286
Transaction Index In Block 7
Transaction Type UPDATE_NFT
Inputs
[
 {
  "Index": 0,
  "TransactionIDBase58Check": "3JuET4S9KtMfKP8xZG8wUH4ARCdvPNM2SRiV9LfSKHE3DWpAwvJzmr"
 }
]
Outputs
[
 {
  "AmountNanos": 30286,
  "PublicKeyBase58Check": "BC1YLhudfD8Zmiz1AZvQTjHMqxeP2AByruwKvTxTVNruPG418xv5WKg"
 }
]
Transaction Metadata
{
 "TxnType": "UPDATE_NFT",
 "TxnOutputs": [
  {
   "PublicKey": "Ayaj4jcLqv6PodqzZm2+9WrNmdikhRdQNAobHfQzsz//",
   "AmountNanos": 30286
  }
 ],
 "BlockHashHex": "00000000000036be33f4ef7159dc4b14367ecb1435db638f76a37db740a6129e",
 "TxnIndexInBlock": 7,
 "AffectedPublicKeys": [
  {
   "Metadata": "BasicTransferOutput",
   "PublicKeyBase58Check": "BC1YLhudfD8Zmiz1AZvQTjHMqxeP2AByruwKvTxTVNruPG418xv5WKg"
  }
 ],
 "BasicTransferTxindexMetadata": {
  "UtxoOps": [
   {
    "Key": {
     "TxID": [
      42,
      96,
      30,
      90,
      234,
      116,
      202,
      219,
      129,
      137,
      22,
      24,
      53,
      58,
      134,
      68,
      202,
      66,
      73,
      87,
      111,
      93,
      41,
      201,
      220,
      224,
      201,
      186,
      30,
      0,
      122,
      192
     ],
     "Index": 0
    },
    "Type": 1,
    "Entry": {
     "UtxoKey": {
      "TxID": [
       42,
       96,
       30,
       90,
       234,
       116,
       202,
       219,
       129,
       137,
       22,
       24,
       53,
       58,
       134,
       68,
       202,
       66,
       73,
       87,
       111,
       93,
       41,
       201,
       220,
       224,
       201,
       186,
       30,
       0,
       122,
       192
      ],
      "Index": 0
     },
     "UtxoType": 0,
     "PublicKey": "Ayaj4jcLqv6PodqzZm2+9WrNmdikhRdQNAobHfQzsz//",
     "AmountNanos": 30513,
     "BlockHeight": 80313
    },
    "PrevNFTEntry": null,
    "PrevCoinEntry": null,
    "PrevLikeCount": 0,
    "PrevLikeEntry": null,
    "PrevPostEntry": null,
    "PrevNFTBidEntry": null,
    "PrevRepostCount": 0,
    "PrevRepostEntry": null,
    "PrevDiamondEntry": null,
    "PrevProfileEntry": null,
    "NFTPaymentUtxoKeys": null,
    "PrevNanosPurchased": 0,
    "NFTSpentUtxoEntries": null,
    "PrevDerivedKeyEntry": null,
    "PrevParentPostEntry": null,
    "DeletedNFTBidEntries": null,
    "FounderRewardUtxoKey": null,
    "PrevGlobalParamsEntry": null,
    "PrevRepostedPostEntry": null,
    "PrevSenderBalanceEntry": null,
    "PrevUSDCentsPerBitcoin": 0,
    "PrevCreatorBalanceEntry": null,
    "PrevForbiddenPubKeyEntry": null,
    "PrevGrandparentPostEntry": null,
    "PrevReceiverBalanceEntry": null,
    "PrevAcceptedNFTBidEntries": null,
    "PrevTransactorBalanceEntry": null
   },
   {
    "Key": {
     "TxID": [
      195,
      94,
      124,
      223,
      183,
      8,
      48,
      156,
      55,
      167,
      228,
      62,
      255,
      224,
      84,
      24,
      214,
      229,
      14,
      27,
      194,
      177,
      82,
      181,
      243,
      15,
      224,
      41,
      227,
      72,
      151,
      206
     ],
     "Index": 0
    },
    "Type": 0,
    "Entry": {
     "UtxoKey": {
      "TxID": [
       195,
       94,
       124,
       223,
       183,
       8,
       48,
       156,
       55,
       167,
       228,
       62,
       255,
       224,
       84,
       24,
       214,
       229,
       14,
       27,
       194,
       177,
       82,
       181,
       243,
       15,
       224,
       41,
       227,
       72,
       151,
       206
      ],
      "Index": 0
     },
     "UtxoType": 0,
     "PublicKey": "Ayaj4jcLqv6PodqzZm2+9WrNmdikhRdQNAobHfQzsz//",
     "AmountNanos": 30286,
     "BlockHeight": 80314
    },
    "PrevNFTEntry": null,
    "PrevCoinEntry": null,
    "PrevLikeCount": 0,
    "PrevLikeEntry": null,
    "PrevPostEntry": null,
    "PrevNFTBidEntry": null,
    "PrevRepostCount": 0,
    "PrevRepostEntry": null,
    "PrevDiamondEntry": null,
    "PrevProfileEntry": null,
    "NFTPaymentUtxoKeys": null,
    "PrevNanosPurchased": 0,
    "NFTSpentUtxoEntries": null,
    "PrevDerivedKeyEntry": null,
    "PrevParentPostEntry": null,
    "DeletedNFTBidEntries": null,
    "FounderRewardUtxoKey": null,
    "PrevGlobalParamsEntry": null,
    "PrevRepostedPostEntry": null,
    "PrevSenderBalanceEntry": null,
    "PrevUSDCentsPerBitcoin": 0,
    "PrevCreatorBalanceEntry": null,
    "PrevForbiddenPubKeyEntry": null,
    "PrevGrandparentPostEntry": null,
    "PrevReceiverBalanceEntry": null,
    "PrevAcceptedNFTBidEntries": null,
    "PrevTransactorBalanceEntry": null
   },
   {
    "Key": null,
    "Type": 16,
    "Entry": null,
    "PrevNFTEntry": {
     "IsForSale": false,
     "IsPending": false,
     "OwnerPKID": [
      3,
      38,
      163,
      226,
      55,
      11,
      170,
      254,
      143,
      161,
      218,
      179,
      102,
      109,
      190,
      245,
      106,
      205,
      153,
      216,
      164,
      133,
      23,
      80,
      52,
      10,
      27,
      29,
      244,
      51,
      179,
      63,
      255
     ],
     "NFTPostHash": [
      147,
      39,
      129,
      112,
      229,
      52,
      7,
      62,
      74,
      122,
      223,
      1,
      168,
      84,
      60,
      195,
      197,
      8,
      196,
      112,
      158,
      103,
      55,
      227,
      46,
      16,
      116,
      99,
      46,
      100,
      2,
      176
     ],
     "SerialNumber": 1,
     "LastOwnerPKID": null,
     "UnlockableText": null,
     "MinBidAmountNanos": 0,
     "LastAcceptedBidAmountNanos": 0
    },
    "PrevCoinEntry": null,
    "PrevLikeCount": 0,
    "PrevLikeEntry": null,
    "PrevPostEntry": {
     "Body": "eyJCb2R5IjoiUXVhaW50IENvbGxlY3Rpb24gIzM0IiwiVmlkZW9VUkxzIjpbImh0dHBzOi8vaWZyYW1lLnZpZGVvZGVsaXZlcnkubmV0L2ZhNjc2Nzg0MjA1NjhlMjc2ZDU1MzYwYTIzYjNkMzI1Il19",
     "IsNFT": true,
     "IsHidden": false,
     "IsPinned": false,
     "PostHash": [
      147,
      39,
      129,
      112,
      229,
      52,
      7,
      62,
      74,
      122,
      223,
      1,
      168,
      84,
      60,
      195,
      197,
      8,
      196,
      112,
      158,
      103,
      55,
      227,
      46,
      16,
      116,
      99,
      46,
      100,
      2,
      176
     ],
     "LikeCount": 1,
     "RepostCount": 0,
     "CommentCount": 0,
     "DiamondCount": 1,
     "NumNFTCopies": 1,
     "HasUnlockable": false,
     "ParentStakeID": null,
     "PostExtraData": {
     },
     "IsQuotedRepost": false,
     "TimestampNanos": 1637613411203166485,
     "PosterPublicKey": "Ayaj4jcLqv6PodqzZm2+9WrNmdikhRdQNAobHfQzsz//",
     "QuoteRepostCount": 0,
     "RepostedPostHash": null,
     "CreatorBasisPoints": 1000,
     "NumNFTCopiesBurned": 0,
     "NumNFTCopiesForSale": 0,
     "ConfirmationBlockHeight": 80312,
     "StakeMultipleBasisPoints": 12500,
     "NFTRoyaltyToCoinBasisPoints": 1000,
     "NFTRoyaltyToCreatorBasisPoints": 1000
    },
    "PrevNFTBidEntry": null,
    "PrevRepostCount": 0,
    "PrevRepostEntry": null,
    "PrevDiamondEntry": null,
    "PrevProfileEntry": null,
    "NFTPaymentUtxoKeys": null,
    "PrevNanosPurchased": 0,
    "NFTSpentUtxoEntries": null,
    "PrevDerivedKeyEntry": null,
    "PrevParentPostEntry": null,
    "DeletedNFTBidEntries": null,
    "FounderRewardUtxoKey": null,
    "PrevGlobalParamsEntry": null,
    "PrevRepostedPostEntry": null,
    "PrevSenderBalanceEntry": null,
    "PrevUSDCentsPerBitcoin": 0,
    "PrevCreatorBalanceEntry": null,
    "PrevForbiddenPubKeyEntry": null,
    "PrevGrandparentPostEntry": null,
    "PrevReceiverBalanceEntry": null,
    "PrevAcceptedNFTBidEntries": null,
    "PrevTransactorBalanceEntry": null
   }
  ],
  "FeeNanos": 227,
  "PostHashHex": "",
  "UtxoOpsDump": "",
  "DiamondLevel": 0,
  "TotalInputNanos": 30513,
  "TotalOutputNanos": 30286
 },
 "TransactorPublicKeyBase58Check": "BC1YLhudfD8Zmiz1AZvQTjHMqxeP2AByruwKvTxTVNruPG418xv5WKg"
}